Et sikkert og digitalt økosystem

Digitalisering spiller en nøkkelrolle på veien mot en bærekraftig helsetjeneste, skriver norske myndigheter. Målet er at informasjonen blir tilgjengelig for helsepersonell og innbyggere når de trenger den.

Samtidig ser vi et økt trusselbilde både i kyberkriminalitet og internasjonal sammenheng.

Hvordan skaper vi trygge digitale systemer med flyt av informasjon uten at vi tar en stor risiko på at våre helsedata kommer på avveie.

“Sikkerhet” som tema må flyttes fra å være et hinder for mobile helsetjenester til å bli en fasilitator.


Digital sikkerhet og tillit i krisetid

v/Jan Gunnar Borch, Direktoratet for e-helse

I takt med digitaliseringen av samfunnet blir det også stadig mer komplekst og krevende å beskytte Norge mot alvorlige trusler. Trusselbildet i det digitale rom er i endring og gapet mellom trusselen og sikkerhetsnivået i norske virksomheter og samfunnsfunksjoner blir større. Befolkningen skal ha tillit til at helse- og omsorgssektoren kan levere sine tjenester, og at helseopplysninger blir behandlet på en trygg måte.
For å styrke helseberedskapen innen området digital sikkerhet foreslår Direktoratet for e-helse en rekke tiltak som Jan Gunnar vil gjøre rede for i denne sesjonen.


Beredskap i krisetider

v/Bjørn Astad, Helse- og omsorgsdepartementet

Hvordan skjerper dagens trusselbilde myndighetens krav og forventninger til beredskap og informasjonssikkerhet?


Må helhetlig sikkerhetsløsning på eID nivå høyt, bety mer plunder og heft for brukerne?

v/Anders Alfarnes, ROR-IKT, og Martin Otterstad, Buypass

I dialog med Martin Otterstad i Buypass deler Anders Alfarnes i ROR-IKT deres erfaringer fra innføring og bruk av Buypass Access Solution med Fido2 teknologi. ROR-IKT er et vertskommunesamarbeid med ansvar for tjenesteutvikling, drift og kundeservice for kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes.

Moderator: Bjørn Astad, Helse- og omsorgsdepartementet