Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner

Pasientoppfølgingen preges i dag av manglende samhandling mellom ulike behandlere. Det benyttes i liten grad behandlings- og egenbehandlingsplaner, og tilnærmet ingen er digitale. Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner kan bidra til bedre samhandling på tvers av behandlingssteder og gjennom dette tilby et helhetlig pasientforløp, der også pasienten er en mer aktiv deltaker. 

Helsedirektoratet og NHN har satt i gang et arbeid med formål om å utrede, beskrive, utvikle og teste digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner. Det er fokus på å ha en god “diagnosefase” og en brukerorientert eksperimentering og nyskaping for å utrede mulige løsningskonsept. Ved å være et StimuLab-prosjekt så er det tatt i bruk innovasjonsmetodikk med den “triple diamant” som driver, samt systemorientert design og tjenestedesign. Halogen og Rambøll bistår i dette arbeidet.  

Vårt fokus er at digitaliseringsprosesser bør ha et mål om å redusere kompleksitet, både i arbeidsprosesser og systemer. Opplevelsen av enkelhet oppnås derimot gjennom en prosess som ikke nødvendigvis er enkel i seg selv. Det innebærer å finne og prioritere de løsningene som aller best møter behov og gir verdi, gjennom en dyp forståelse av problemstillingen på både individnivå, prosessnivå og helhetlig nivå.

Designmetodikk er førende prosessuelt, men teamet har sterk tverrfaglighet. 

I foredraget vil vi belyse bakgrunnen og behovet for å utvikle digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner. Vi vil dele erfaringer fra det tverrfaglige arbeidet som tar for seg temaet på både individ-, prosess- og systemnivå og hvordan vi jobber sammen på tvers av direktorat, leverandør, behandlere og pasienter. I tillegg vil det bli belyst hvordan tverrgående utfordringer og digitalisering har behov for nye tilnærminger og metoder for å lykkes.

 

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.