Digitale løsninger for fjernoppfølging

Bidrag fra Sunnaas Sykehus, Oslo Universitetssykehus og Nordlandssykehuset: De siste årene har vi sett en økende bruk av hjemmeoppfølging av innbyggere. Dette involverer både helsepersonell på sykehus, pasienter, pårørende, og ansatte i kommunene. For å få til god og trygg hjemmeoppfølging trengs det tilpasning av ny teknologi på flere nivåer. Stadig flere teknologiske nyvinninger rulles ut i norsk helsevesen og gjennom nye verktøy og apper har det blitt utviklet løsninger som hjelper pasienter hjemmefra. Hør mer om dette i følgende sesjon.

Logopeden helt hjem – per videokonferanse!

Av Frank Becker, klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

Ved bruk av den såkalte «Sunnaas modellen» har vi over mange år videokonferanse i kontakt med kommuner, institusjoner og andre aktører i oppfølgingen av ulike pasientgrupper. For pasienter med språkvansker etter hjerneslag, såkalt afasi, har vi over lengre tid brukt videokonferanse som del av kartleggingen før et afasiopphold ved sykehuset. I 2012 gjennomførte vi pilotprosjektet «Språktrening rett hjem» med lovende resultater som ga grunnlag for å undersøke dette videre.

Basert på pilotprosjektet og viktigheten av å undersøke telelogopedi videre, fikk Sunnaas sykehus i 2015 finansiering fra Helse Sør Øst til en randomisert, kontrollert studie. Formålet med studien har vært å undersøke tilleggseffekten av språktrening via videokonferanse til pasienter med afasi etter gjennomgått hjerneslag. Frank Becker har vært prosjektleder med lege i spesialisering Hege Prag Øra som doktorgradsstipendiat. Logopeder ved Sunnaas sykehus har gjennomført språktreningen i årene 2016 til 2018. I juni i år ble prosjektet løftet frem i den nasjonale rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste 2019».

I alt 62 pasienter deltok i studien, og studien er dermed blant de største i verden av sitt slag. Gruppen som fikk telemedisinsk språktrening i tillegg til vanlig behandling hadde en større forbedring av språkfunksjonen enn gruppen som kun fikk vanlig behandling. De ble spesielt bedre til å gjenta ord og å lage korte setninger. Vi så også på anvendbarhet, brukervennlighet og gjennomførbarhet av språktreningen via videokonferanse og fant positive resultater også her: Språktrening ved videokonferanse er gjennomførbart og i alt var det få tekniske problemer som kunne løses. Deltakerne og logopedene viste stor grad av tilfredshet. Så mange som 93 % av deltakerne som fikk språktrening via videokonferanse, sa de var fornøyde eller veldig fornøyde med tilbudet.

Vi arbeider nå videre med å få implementert intervensjonen fra forskningsprosjektet i regulær klinisk virksomhet; HSØ RHF har nylig bevilget midler for et tjenesteinnovasjonsprosjekt som vil se nærmere på dette.

 

Langtids mekanisk ventilasjon i hjemmet

av Anne Louise Kleiven, prosjektleder for Avansert hjemmesykehus for Lungemedisin og koordinator for Langtids mekanisk ventilasjon ved OUS.

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) er et behandlingstilbud fra spesialisthelsetjenesten til pasienter med kronisk, alvorlig pustesvikt. I 2019-2020 har en prosjektgruppe ved Lungemedisinsk avdeling, ved Oslo Universitetssykehus undersøkt hvordan vi kan organisere lungemedisinsk oppfølging hjemme til LTMV-pasienter på en systematisk måte slik at den blir helhetlig, forsvarlig og optimal, og slik at det kan bli et tilbud til flere. I den første piloten ble 8 pasienter invitert til å delta og i videreføringen har vi invitert over 30 pasienter. 

Pilotprosjektet har vist at oppfølging av LTMV i hjemmet kvalitetsmessig kan likestilles med innleggelse på sykehuset. På systemnivå er IT-løsningene ikke optimale og det mangler et egnet finansieringssystem for å flytte behandling og oppfølging fra sykehuset til hjemmet. Avansert hjemmesykehus (AHS) for LTMV-pasienter er en nyttig, mulig og trygg tjenesteinnovasjon hvor vi flytter en avansert og kompleks kontroll til der pasienten befinner seg, i stedet for å be pasienten komme til sykehuset.

 

Gode overganger mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten

av Ida Grytvik, fagutviklingssykepleier ved akuttpsykiatrisk avdeling i Nordlandssykehuset og Monica Simone Johannessen, ForUT, kommunens team for e-helse underlagt Digitaliserings- og IKT kontoret i Bodø Kommune.

Ida og Monica er prosjektledere for et prosjekt som gjennomføres på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet har fokus på samhandling og gode overganger mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten ved utskriving fra akuttpsykiatrisk avdeling. Primært gjennom virtuelle møter mellom aktørene og pasientene. Bodø kommune har vært pilot og vi er nå i gang med implementering av alle kommunene i Nordlandssykehusets nedslagsfelt.

Moderator: Elisabeth Dreier Sørvik 

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.